News  Winter window historical transfer fee ranking: Coutinho 135 million euros tops Enzo 121 million euros second

Winter window historical transfer fee ranking: Coutinho 135 million euros tops Enzo 121 million euros second